23 d’abril 2014

Com vitalitzar la vida al segle XXI?

Presentació del Paradigma Provital

A principis del tercer mil·lenni ha arribat a ser una evidència palmària el fet que les dinàmiques mentals i les institucions socials pròpies de la modernitat ens condueixen inexorablement cap a una creixent destrucció i degradació de la vida. Els símptomes més notoris d'aquest fenomen de desvitalització general són ben coneguts: extinció d'espècies, devastació d'ecosistemes, deteriorament de la salut, empresonament massiu, conflagracions bèl·liques, irracionalitat econòmica, pobresa extrema, etc. El conjunt de les nostres forces vitals, alienades i explotades a través del sistema capitalista i mercantil, bloquejades i oprimides a través del sistema estatal, extraviades i menystingudes per obra de l'imaginari dominant, s'han girat de tal forma i en tal grau contra nosaltres mateixos i l'entramat vital del qual formem part, que el seus fruits resulten ser, cada vegada més, una negació de la vida. Revertir aquesta situació, és a dir, vitalitzar la vida, és l'objectiu fonamental del Paradigma Provital.